فصل سه – سفر به آینده

در این بخش می‏‌خواهیم دربارۀ آیندۀ تجربۀ دیجیتال مشتری صحبت کنیم.

  • به نظر شما مشتریان آینده چه ویژگی‏‌ها و ترجیحاتی خواهند داشت؟
  • کدام‏یک از فناوری‏‌های دیجیتال نقش جدی‏‌تری در ایجاد تجربۀ خوشایند مشتریان آینده ایفا خواهند کرد؟

دیدگاه‌ خود را بنویسید