فصل پنج – کافه دیجیتال

در این کافه دیجیتال، می‏‌خواهیم دربارۀ تجربۀ شما از ابعاد محیط کار دیجیتال صحبت کنیم.

  • کدام ‌یک از ویژگی‌‏های فرهنگ دیجیتال در سازمانتان بیشتر به چشم می‏‌خورد؟
  • آیا برای طراحی دفتر کار مناسب در سازمانتان اقدام مؤثری صورت گرفته است؟
  • کدام‌ یک از فرایندهای مدیریت منابع انسانی در سازمانتان بیشتر دیجیتالی شده است؟
  • آیا فناوری‏‌های دیجیتال تعادل بین کار و زندگی‌تان را تحت‌ تأثیر قرار داده‌‏اند؟

دیدگاه‌ خود را بنویسید